Klasy dwujęzyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Klasy dwujęzyczne w SP 4

Serdecznie zapraszamy do klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim !

Nasza szkoła oferuje naukę w klasie dwujęzycznej, w której oprócz zwiększonej ilości godzin języka angielskiego, uczniowie dodatkowo realizują cztery przedmioty nauczane w języku angielskim.
Wszystkie przedmioty z wykładowym językiem angielskim realizują treści podstawy programowej i oparte są na autorskich, innowacyjnych programach  nauczania.
Oprócz przedmiotów z wykładowym językiem angielskim, uczniowie realizują te same przedmioty w języku polskim.  

Klasa siódma 5 godzin  języka  angielskiego oraz 1 godzina profilowanego koła zainteresowań tygodniowo w tym 1 godzina informatyki lub wos z wykładowym językiem angielskim
Klasa ósma 5 godzin  języka  angielskiego oraz 1 godzina profilowanego koła zainteresowań tygodniowo w tym 1 godzina geografii  lub biologii z wykładowym językiem angielskim

Nasza Szkoła jest beneficjentem programu Erasmus plus i zrealizowała projekt:

"Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe szansą i wyzwaniem dla nowoczesnej szkoły" .

Nowoczesna edukacja promuje takie metody nauczania języków, które kształcą niezależność w myśleniu, ocenie i działaniu w połączeniu z umiejętnością sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu społecznym. Nauczanie dwujęzyczne nie tylko doskonali językowo i w obszarze nauczanego przedmiotu, ale poprzez swoją specyfikę podnosi kompetencje kluczowe, takie jak:

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym
  2. porozumiewanie się w językach obcych
  3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
  4. kompetencje informatyczne
  5. umiejętność uczenia się
  6. kompetencje społeczne i obywatelskie
  7. inicjatywność i przedsiębiorczość
  8. świadomość i ekspresja kulturalna

Powyższe kompetencje są naturalną wartością dodaną zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego. Pozostałe to m.in.: szerszy kontekst dla treści przedmiotowych, uzyskanie okazji do nauki przedmiotu z różnych perspektyw, dostęp do specjalistycznego słownictwa w języku obcym, przygotowanie do przyszłych studiów zagranicą oraz pracy zawodowej.

Celem naszego projektu jest podniesienie kompetencji kadry odpowiedzialnej za nauczanie języków obcych oraz przedmiotów niejęzykowych z wykładowym językiem angielskim i francuskim oraz kadry administracyjnej.

Główne obszary projektu to: nauczanie i uczenie się języków obcych, nowe innowacyjne programy nauczania i metody oraz współpraca międzynarodowa. Spodziewane efekty to pełna realizacja zaplanowanej strategii pracy naszej szkoły poprzez podniesienie jakości nauczania poprzez zastosowanie innowacyjnych programów i metod w ramach CLIL oraz promocja szkoły poprzez poszerzenie oferty przedmiotów nauczanych dwujęzycznie. Projekty międzynarodowe posłużą do wymiany doświadczeń i zaowocują współpracą z innymi szkołami.

W dniach 7-13 marca 2015, 4 nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w międzynarodowym szkoleniu dotyczącym m.in. pozyskiwania środków z różnych funduszy europejskich. Szkolenie było doskonałą okazją do pozyskania partnerów do współpracy międzynarodowej. Realizowane będą zarówno projekty w ramach akcji Ka2 Erasmus + , jak i we współpracy z innymi fundacjami europejskimi. Uczniowie będą mieli okazję współpracować z młodzieżą szkół partnerskich z następujących krajów: Niemcy, Francja, Czechy, Portugalia, Rumunia, Chorwacja, Turcja oraz Grecja. Klasy dwujęzyczne realizują również na bieżąco projekty w ramach programu e-twinning.

Jednym z warunków rekrutacji do klasy dwujęzycznej jest udział w teście kwalifikacyjnym .

Test ten składa się z 2 części , maksymalna ilość punktów do uzyskania to 50.

W części pierwszej uczeń wykonuje 1 zadanie sprawdzające jego zdolności, predyspozycje językowe. Zadanie to polega na przetłumaczeniu zdań podanych w języku polskim na język fikcyjny. Uczeń ma do dyspozycji słowniczek oraz zdania modelowe. Aby poprawnie wykonać tłumaczenia, należy uważnie przeczytać i przeanalizować zdania modelowe , w których zawarte są wszystkie zasady języka fikcyjnego potrzebne do tłumaczenia. Za tę część uczeń może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

W części drugiej uczeń wykonuje 2 zadania: test gramatyczno-leksykalny wielokrotnego wyboru oraz krótką wypowiedź pisemną, np. e-mail do przyjaciela ( maksymalnie 100-150 wyrazów). Wszystkie wymagane , zawarte w tej części treści i wymagane umiejętności są zawarte w podstawie programowej klasy szóstej. Za tę część testu uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów.